نریشن به معنای روایت قصه است. در سینما ، نریشن توضیحات اضافی است که از سوی کسی بیان می شود ، که از شخصـیت های فیلم نیست. در فیلــم های مستنـد ، تبلیغــاتــــی و آموزشی ، صدایی است که روی فیلم آن را می شنویم و اطلاعات تکمیلی درباره تصویری را کـه می بینیـم، در اختیارمان می گـذارد. در فیلم های داستانی ، معمـولا صـدای یکـی ازشخصیت هاست و هـدف از آن ، دادن اطلاعـات بیشتر و گستـرش آگاهـی ما از شخصیت ها و ماجرای فیلم است.

 

 

تیزرهای زیر گوشه ای از نریشِن های گرافیک یک است

گوینده : علیر ضا توکلی

 
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.